Menu

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: BVBA ‘T SOETE – Statiestraat 8A te 2400 MOL - BTW/TVA BE 0475.194.288 (hierna genoemd " ’t Soete ") en met  bankrekeningnummer BIC - IBAN BE34 4133 1461 3190.

De klant kan ons bereiken op het nummer 014/700.850 en via email op bestelling@tsoete.be

Uitgebreide contactgegevens zijn terug te vinden op onze website via de rubriek ‘CONTACT’.

 

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van ‘t Soete.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige Voorwaarden.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden.

Voor webverkopen gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene voorwaarden van ’t Soete bvba.

Indien één van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

 

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

’t Soete kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

‘t Soete is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via 014/700.850 of bestelling@tsoete.be

 

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.tsoete.be.

De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

‘t Soete behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  • bij overmacht

 

Artikel 6 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en taksen.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten zijn vermeld bij de voorwaarden onder de rubriek ‘Verzending en bezorging’.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

Artikel 7 – Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via:

  • de betaalkaarten Bancontact/MisterCash, Visa, Mastercard of Maestrocard
  • KBC betaalknop/Belfius Direct Net/ING Home Pay/BNP Paribas Fortis/etc.

‘t Soete kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden, nieuwe betalingsmogelijkheden zullen worden aangeduid op de website.

 

Artikel  8 – Afhaling – Levering van een bestelling

Afhaling van een bestelling

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail voor te leggen. De identiteitskaart kan worden gevraagd en de klant tekent af voor ontvangst van de goederen.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

Voor meer inlichtingen in verband met de afhaling kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via e-mail op bestelling@tsoete.be of telefonisch via 014/700.850.

 

Het artikel wordt maximum 14 dagen beschikbaar gehouden voor de klant in onze winkel. Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 14 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd en zal er geen terugbetaling kunnen worden gevorderd door de klant.

 

Levering

’t Soete is wat betreft de leveringen van artikelen voorlopig uitsluitend actief in België. De bestelling wordt voorlopig dan ook enkel aanvaard indien het leveringsadres in België gelegen is.

Het leveringsadres dient een straatadres te zijn; er worden geen leveringen aanvaard op een postbusadres.

Bestellingen geplaatst op een werkdag voor 14 uur, worden – indien voorradig - dezelfde dag verstuurd; bestellingen geplaatst na 14 uur worden de dag erna verzonden.  Verzendingen binnen België duren normaliter 1 dag.

De leveringsdata zijn evenwel indicatief en niet bindend. Bij een gewijzigde leveringsdatum wordt de klant gecontacteerd om een nieuwe datum voor te stellen.

De leveringswijze wordt in de bevestigingsmail aangeduid.

Bij levering kan een identiteitsbewijs worden gevraagd en de klant tekent af voor ontvangst van de levering.

Ingeval de klant afwezig is op de afgesproken leveringsdatum, kan een kost worden aangerekend voor het opnieuw leveren van de artikelen. 

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

Voor meer inlichtingen in verband met de levering kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via 014/700.850 of bestelling@tsoete.be

Voor alle artikelen geldt een drempellevering. Bij levering wordt de verpakking geïnspecteerd.

Bijkomende wensen van klanten kunnen niet altijd gegarandeerd worden door ‘t Soete en zijn op risico van de klant. (Bijvoorbeeld wanneer de klant vraagt om een pakket bij de buren te leveren)

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan ’t Soete mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering, zulks conform de wettelijke bepalingen terzake.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • artikelen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd (vb. gepersonaliseerde artikelen)
  • artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • artikelen die  na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

De klant staat zelf in voor het terugzenden van de goederen, en de daaraan verbonden kosten.

Geopende, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Bij geretourneerde artikelen wordt nagekeken of het artikel al dan niet is geopend, beschadigd of bevuild en wordt indien van toepassing een percentage afgehouden bij de terugbetaling.

Na ontvangst van de terugname zal ‘t Soete binnen 14 dagen de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de eventuele ophalingskost (indien van toepassing) en de verrekening van eventuele schade of bevuiling.

 

Artikel 10 – Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uren na vaststelling te worden gemeld; nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt ‘t Soete zich ertoe het artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of om te ruilen. 

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van afhaling of de datum van levering.

 

Artikel 11 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan ‘t Soete, zulks op straffe van verval van elk recht.

 

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper ons contacteren via onze klantendienst op 014/700.850 of bestelling@tsoete.be

 

Artikel 12 – Klantendienst

De klantendienst voor internetverkoop is bereikbaar op het telefoonnummer 014/700.850 (van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 uur tot 17u30) of via e-mail op bestelling@tsoete.be 

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 

Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden vertoond op onze website zijn beschermd door het auteursrecht evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie is strikt verboden.

 

Artikel 14 – Privacy

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Artikel 15 – Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.